S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 19,90 €
skladom
naša cena 19,90 €
skladom

KONTAKTY

TONERY s.r.o
Slovenská 1
Bardejov 085 01
quamp@quamp.sk
mobil: +421 907 25 66 66

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 19,90 €
skladom
naša cena 19,90 €
skladom
naša cena 19,90 €
skladom

Obchodné podmienky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú základné práva a podmienky obchodného  styku  a  spolupráce  firmy TONERY s.r.o. a jej zákazníkov.


1. Objednanie tovaru
Zákazníci si môžu tovar objednať prostredníctvom web stránok, osobne, telefonicky, e-mailom alebo poštou.
Každá objednávka musí obsahovať:

a.       obchodné meno zákazníka, v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko

b.       sídlo zákazníka, v prípade fyzickej osoby bydlisko

c.        telefonický, prípadne emailový kontakt

d.       presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru

e.       požadovaný termín dodania

f.        spôsob odberu a miesto dodania tovaru

g.       dohodnutý spôsob platby

Platnosť objednávky je 5 dní. Po 5-tich dňoch bez následného potvrdenia stráca objednávka platnosť a bude vyradená z evidencie. Potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa sa vykonáva telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak nie sme schopní vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 5-tich dní odo dňa vykonania objednávky, ďalší postup a možné alternatívy dohodneme so zákazníkom telefonicky. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že zákazník upustí od záväznej objednávky, je povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % z kúpnej ceny za objednaný tovar, od objednávky ktorého upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný.

2. Odber tovaru a doprava
Odber tovaru sa uskutočňuje dohodnutým spôsobom, a to osobne, prepravnou službou alebo poštou, na dobierku, prípadne spešninou. V odôvodnených alebo dohodnutých prípadoch na náklady dodávateľa. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na faktúre, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Zákazníkovi sídliacemu mimo Bardejova pri odbere do 500 € bez DPH ho dodá dodávateľ prostredníctvom pošty, spešniny alebo kuriérskou službou, pričom náklady hradí odberateľ.
Zákazníkovi sídliacemu mimo Bardejova pri odbere tovaru v hodnote nad 500 € bez DPH a hmotnosti do 30 kg dodá dodávateľ tovar prostredníctvom kuriérskej služby na náklady dodávateľa.
Zákazníkovi sídliacemu mimo Bardejova pri odbere tovaru nad 500 € bez DPH a hmotnosti nad 30 kg dodá dodávateľ tovar prostredníctvom kuriérskej služby na náklady dodávateľa s prefakturovanim zvýhodneného prepravného zákazníkovi.
Dodávateľ nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak objednávka zákazníka neustanoví inak. V prípade požiadavky zo strany zákazníka, dodávateľ zabezpečí dané poistenie tovaru na náklady zákazníka.
Zákazníkovi sídliacemu v Bardejove pri odbere do 500 € bez DPH ho dodá dodávateľ prostredníctvom osobného dovozu, pričom náklady hradí odberateľ.
Pre zákazníkov sídliacich v Bardejove pri odbere tovaru za cenu nad 500 € bez DPH (bez ohľadu na druh a počet) dodá dodávateľ tovar bezplatne, na náklady dodávateľa.

3. Platobné podmienky
Zákazníci firmy TONERY s.r.o. môžu využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platenia:

* zálohová platba na celú sumu - zľava 1 % z ceny tovaru,
* zálohová platba na 50 % z ceny tovaru - doplatenie pri dodaní (pri tovare na objednávku, prípadne pri iných špeciálnych druhoch tovaru),
* platba pri dodaní tovaru.

Platbu je možné uskutočniť nasledujúcimi metódami:

* platobnou kartou cez POS terminál
* v hotovosti
* bezhotovostným platobným prevodným príkazom
* poštovou poukážkou
* Internet banking, GSM banking
* TatraPay, CardPay

Platba platobnou (kreditnou alebo debetnou) kartou je možná len pri osobnom odbere tovaru v prevádzke dodávateľa. Platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere u dodávateľa v prevádzke alebo priamo u zákazníka. Dokladom o platbe prevodným príkazom je výpis z účtu zákazníka tak, aby platba bola realizovaná na prevodnom príkaze v deň dodávky tovaru. Dokladom o platbe šekovou poukážkou je kópia poukážky tak, aby platba bola realizovaná v deň dodávky tovaru. Zmluvní zákazníci dodávateľa platia až po prevzatí tovaru na základe dodanej faktúry. Zákazník je povinný zaplatiť dodávateľovi za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar úrok z omeškania vo výške jednej desatiny percenta zo sumy, s ktorou je v omeškaní. Nárok dodávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. Prípadné súdne spory sa budú konať v mieste sídla dodávateľa.

4. Cena tovaru
Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom určeným dodávateľom platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky. Cenník je zverejnený na internetovej stránke a v sídle spoločnosti dodávateľa. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť so zákazníkom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v iných zmluvách. Dodávateľ má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa objednávky, ak medzi dňom potvrdenia objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny zákazníkom vzrastie kurz amerického dolára voči euru podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska o viac ako jedno percento. Dodávateľ má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

5. Prevzatie tovaru
Pri prevzatí zákazník prevezme dodací a záručný list - faktúru k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá dodávateľ alebo dopravca. Zákazník si skontroluje pred dodávateľom alebo dopravcom neporušenosť obalu a fyzicky skontroluje aj obsah zásielky podľa faktúry. Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa objednávky zákazníka. Tovar sa považuje za prevzatý, keď zákazník prevzal záručný a dodací list - faktúru a ním podpísaný odpis faktúry odovzdal dopravcovi alebo dodávateľovi. Akékoľvek vady alebo neodovzdanie dokumentov - faktúry je zákazník povinný ihneď pri preberaní tovaru, oznámiť dodávateľovi, inak sa na tovar bude hľadieť, ako na tovar riadne prevzatý zákazníkom s úplnými dokladmi. Zákazník je povinný tovar ihneď po dodaní prevziať a bezodkladne potom, najneskôr však do 24 hodín po dodaní, tovar s odbornou starostlivosťou prezrieť. Ak zákazník neprevezme tovar riadne a včas, uhradí dodávateľovi škodu, ktorú mu spôsobí. Rovnako uhradí dodávateľovi všetky náklady, ktoré tým spoločnosti TONERY s.r.o. vzniknú. V prípade omeškania zákazníka s prevzatím tovaru, ktorý má zákazník prevziať v sídle dodávateľa, sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 2 € za každý meter štvorcový a deň omeškania zákazníka s prevzatím tovaru. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na zákazníka až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

premakane
PC
19.03.2009 16:28
img img
Re: premakane
TobAloleevorb
11.06.2011 04:45
img img
Re: premakane
infatocrarmam
05.03.2011 06:16
MzYzY